1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu – do parafii narzeczonego lub narzeczonej.

2. Narzeczeni najpierw z księdzem proboszczem uzgadniają termin spotkania.

3. Na uzgodnione spotkanie przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowody osobiste
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest 6 miesiący) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego,
 • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy licząc do dnia ślubu) i Świadectwo Bierzmowania
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • świadectwo z Poradni Rodzinnej (wysłuchane konferencje dla narzeczonych)
 • w przypadku wdowców akt zgonu małżonka,
 • świadectwa religii z ostatniej klasy (Indeks Katechizacji gimnazjum i szkoły zawodowej lub średniej)

Wiadomości:

 • Do sakramentu małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych (przykazania Boże, Kościelne, główne prawdy wiary, modlitwy, podstawowe wiadomości o sakramencie małżeństwa).
 • Przebieg ceremonii ustalony zostaje podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa.
 • Narzeczeni powinni skontaktować się z Panem Organistą i (kościelnym), aby uzgodnić przygotowanie do ceremonii.
 • Podczas Mszy św. ślubnej wolno wykonywać jedynie pieśni liturgiczne, obowiązują takie same zasady liturgii jak podczas każdej sprawowanej Eucharystii. Wykonywanie innych pieśni czy piosenek nie liturgicznych jest zabronione. Pieśń „Ave Maria” winno się wykonywać po końcowym błogosławieństwie, w momencie kiedy para małżonków udaje się przed obraz Matki Bożej.
 • Świadkiem może być osoba pełnoletnia, która nie jest pozbawiona praw obywatelskich.
 • Świadkowie winni stawić się w zakrystii kościoła przed ślubem, gdzie składają w księgach ślubu czytelne podpisy i przynoszą obrączki ślubne.
 • Filmowanie i robienie zdjęć w kościele podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem!
 • Kamerzysta musi mieć odpowiednie pozwolenie na filmowanie w kościołach Archidiecezji Przemyskiej.